Pravidlá Súťaže zákazníkov

1. Organizátor súťaže

furbify s.r.o.

Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika

IČO: 44827385

IČ DPH: SK2022851589

Prevádzkovateľ www.furbify.sk

2. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 01.01.2023 do 21.12.2023.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každý náš zákazník, ktorý si u nás (www.furbify.sk) nakúpil

v období od 01.01.2023 do 21.12.2023., dostal prostredníctvom e-mailu link na zapojenie do súťaže a ohodnotil naše produkty (poslal fotku produktu, napísal hodnotenie a ohodnotil produkt/y) aj prostredníctvom hviezdičiek).

4. Podmienky zapojenia do súťaže

Podmienkou zapojenia do súťaže je dodržanie podmienok účasti v súťaži (zaslanie fotky,

písomného hodnotenia aj hodnotenie hviezdičkami) a bezvýhradná akceptácia týchto podmienok súťaže v plnom rozsahu.

5. Vylúčenie zo súťaže

Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá nedodrží podmienky účasti v súťaži, podmienky zapojenia do súťaže a všeobecné podmienky súťaže v plnom rozsahu.

6. Cena v súťaži a hodnota ceny

Cenou v súťaži je repasovaný notebook od furbify.

7. Daňová povinnosť za výhru

Daňovú povinnosť za výhru znáša výherca. V zmysle § 9, ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej hodnotu 350 EUR od dane oslobodené.

8. Podmienky pre získanie výhry v súťaži

Podmienkou získania výhry je dodržanie podmienok súťaže.

9. Spôsob určenia výhercu súťaže

Výherca bude vylosovaný náhodným výberom z účastníkov súťaže, ktorí dodržali podmienky Súťaže zákazníkov.

10. Oznámenie výhercu súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu.

11. Odovzdanie výhry v súťaži

Výhra v súťaži bude zaslaná kuriérskou spoločnosťou na adresu výhercu. Na účely doručenia výhry musí výherca poskytnúť kontaktné údaje nevyhnutné na doručenie tovaru. Výherca bude kontaktovaný formou e-mailu a bude požiadaný o zaslanie adresy doručenia výhry. Výherca musí poslať tieto informácie do 3 dní od obdržania žiadosti.

12. Strata nároku na výhru

Výherca stráca nárok na výhru pri odmietnutí výhry, alebo odmietnutí prevziať výhru od doručovateľskej spoločnosti.

13. Pravidlá pre predčasné ukončenie alebo zrušenie súťaže

Organizátor súťaže môže súťaž predčasne ukončiť, alebo zrušiť v prípade technických problémov pri zverejnení podmienok súťaže na www.furbify.sk.

14. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Organizátor súťaže zhromažďuje a spracováva účastníkom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe pre potreby vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry v súťaži. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o účastníkovi súťaže tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje účastníka súťaže nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Na účely doručenia výhry v súťaži výherca poskytuje organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údaje za účelom doručenia výhry, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom.

Poskytnutie osobných údajov výhercom súťaže je dobrovoľné. Výherca súťaže má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa a ďalej práva podľa § 14 ods.3 zákona č. 18/2018 Z. z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.