Reklamačný poriadok

Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť zákazníka, preto venujeme každej sťažnosti, zadanej reklamácii mimoriadnu pozornosť. Tvoja reklamácia bude riešená v čo najkratšom čase podľa nasledovných krokov.

V prípade reklamácie vyplňte náš reklamačný formulár kliknutím sem.

Reklamačný poriadok


 1. Ak máte akékoľvek problémy s kvalitou výrobku, ktorý ste si u nás zakúpili, informujte nás o tom čo najskôr telefonicky, alebo e-mailom.
 2. Vyplňte reklamačný formulár a vyberte najbližšie preberacie miesto spoločnosti Packeta, kam výrobok odovzdáte.
 3. Po vyplnení formulára náš zákaznícky servis skontroluje údaje a pošle číslo reklamácie, spolu s Packeta kódom na uvedenú e-mailovú adresu.
 4. Výrobok zabaľte najlepšie do pôvodného obalu alebo do kartónovej krabice a fólie (kuriérska služba nezodpovedá za poškodené výrobky).
 5. Na balík napíšte číslo reklamácie, ktoré vám bolo zaslané e-mailom.
 6. Najneskôr do 7 dní po vyplnení formulára vráťte výrobok na najbližšie preberacie miesto Packeta. Pri odovzdávaní balíka uveďte kód Packeta a vaše meno, aby sme mohli balík ľahko identifikovať.
 7. Po prijatí výrobku a posúdení jeho stavu vás budeme okamžite kontaktovať.
 8. Po oprave alebo výmene bude výrobok bezplatne vrátený na výdajné miesto spoločnosti Packeta.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vybavovania sťažností nám napíšte na warranty@furbify.sk

Nahlásenie reklamáciu:
Tel.: 0905 399 198
E-mail: warranty@furbify.sk

Záruka vrátenia peňazí


Na všetky výrobky sa vzťahuje 30-dňová záruka vrátenia peňazí, počas ktorej môžete výrobok kedykoľvek vrátiť a my vám vrátime peniaze.

 1. Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy, vytlačte ho a priložte k výrobku.
 2. Výrobok starostlivo zabaľte (najlepšie do pôvodnej škatule), aby sa pri preprave nepoškodil. V opačnom prípade môže byť výrobok poškodený alebo rozbitý a my nebudeme môcť vrátiť kúpnu cenu.
 3. Na balík napíšte číslo objednávky alebo storna, ktoré sme vám poslali e-mailom.
 4. Najneskôr do 7 dní po vyplnení formulára odovzdajte výrobok na najbližšom preberacom mieste Packeta. Pri odovzdávaní uveďte kód Packeta a svoje meno.

Kúpnu cenu vám vrátime do 14 dní od prevzatia a kontroly výrobku (pokiaľ výrobok nie je poškodený). Nemôžeme vrátiť peniaze za softvér (ESET, Office 365 atď.), ktorý bol otvorený a zaregistrovaný na e-mailovú adresu. Cena služby (napr. tlač klávesnice, inštalácia softvérových balíkov) tiež nepodlieha vráteniu.

Reklamačný poriadok


Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.10.2011.

I. Všeobecné ustanovenia
1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a spoločnosťou furbify s.r.o., so sídlom Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 827 385, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24836/N, DIČ: 2022851589 (ďalej len "predávajúci") pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje Obchodný zákonník v platnom znení. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť sa nimi vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.

II. Dĺžka záruky
1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto Reklamačného poriadku a Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol. V zmysle platných právnych predpisov je predávajúci povinný poskytovať 12-mesačnú záručnú dobu na ním predávané tovary, predávajúci má však záujem na poskytovaní kvalitných služieb, a preto nad rámec zákona garantuje kupujúcemu dvojročnú záruku na všetky tovary zakúpené prostredníctvom webových portálov predávajúceho. Posledná veta tohto ustanovenia sa netýka reklamácie spotrebného materiálu v zmysle článku V. tohto Reklamačného poriadku.

2. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.

III. Záručné podmienky
1. Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalov) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky (nesedí počet balíkov, poškodené balíky) a o odmietnutí zásielky bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú (nesedí počet balíkov s prepravným listom) a potvrdí svojím podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k doručovateľom tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho zaslaním emailu na warranty@furbify.sk.

2. V prípade, že kupujúci uplatní reklamáciu riadne a v rámci záručnej doby, predávajúci vybaví túto reklamáciu v zmysle tohto reklamačného poriadku a platných právnych predpisov. Kupujúci vyplní reklamáciu prostredníctvom formulára: www.furbify.sk/account/claims/new

Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa prevádzky predávajúceho: furbify s. r. o., Osada Reviczkého 38, 946 03 Kolárovo.

3. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo doručiť osobne na adresu prevádzky (kupujúci musí zvoliť takú prepravnú službu, ktorá tovar doručí priamo na adresu prevádzky, zásielky predávajúci nevyzdvihuje u prepravcu a budú pravdepodobne vrátené späť). Balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva, ak sa s predávajúcim nedohodol inak mailom alebo telefonicky), kópiu dokladu potvrdzujúceho uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a Záručný list, ak ide o výrobok s evidovaným sériovým číslom, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní zmluvy (objednávky) upozornený. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

5. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných výrobkov s inými, ani so softwarovými aplikáciami.

6. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným používaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkom prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

7. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie tovaru:

7.1 spôsobené mechanickým poškodením,
7.2 spôsobené elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
7.3 ak bol tovar požívaný v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné aké stanovuje výrobca tovaru pre jeho použitie.
7.4 spôsobené neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7.5 ku ktorému došlo v dôsledku pôsobenia počítačových vírusov alebo iného malware-u,
7.6 pokiaľ sa vada prejavuje len pri použití software-u, ktorý vykazuje znaky nelegálnej kópie, a ktorého legálny spôsob nadobudnutia kupujúci nevie preukázať, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu,
7.7 poškodeného nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,
7.8 spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu alebo zmenou parametrov,
7.9 ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.),
7.10 pri chybne prevedenom upgrade biosu, firmware,
7.11 ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
8. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software.

9. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe, montážou alebo inštaláciou tovaru, pracovníkmi predávajúceho (len na zakúpené časti u predávajúceho).

10. Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná.

11. Pri predaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát na opravu, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom alebo inom systéme.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie
1. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo lepšími úžitkovými vlastnosťami, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. (V prípade zľavy nie je možné túto vadu neskôr reklamovať). V prípade, že predávajúci vadu neodstráni ani tovar nevymení za rovnaký tovar bez vád, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí, ktoré predávajúcemu za tovar zaplatil. Predávajúci tiež vybaví reklamáciu vrátením peňazí kupujúcemu v prípade, že sa na tovare vyskytne tá istá vada minimálne trikrát, t.j. tovar už bol minimálne dvakrát reklamovaný z rovnakého dôvodu.

2. Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, najviac však v lehotách určených príslušnými právnymi predpismi. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba.

3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho, že jeho reklamácia bola vybavená, a to telefonicky, SMS správou, alebo e-mailom. Pokiaľ kupujúci zaslal tovar na reklamáciu prostredníctvom prepravnej služby, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho rovnako prepravnou službou.

4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

V. Spotrebný materiál
1. Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (cartridge, toner, tlačová hlava, lampa projektora, batéria, akumulátor, napájací AC adaptér, atď), jeho životnosť je 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Na batérie do notebooku dávame polročnú záruku.


Aká záruka sa vzťahuje na renovované mobilné telefóny?


Na všetky renovované mobilné telefóny poskytujeme dvojročnú záručnú dobu (namiesto nariadeného 1 roka). Záruka sa vzťahuje len na mechanické poruchy, ktoré sa vyskytnú počas bežného používania telefónu, ako napríklad porucha reproduktora, batérie alebo sa zariadenie nezapne atď.
Na telefón sa vzťahuje 30-dňová záruka vrátenia peňazí. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie si so zariadením spokojný, môžeš nám ho vrátiť a my ti vrátime peniaze. Tovar a príslušenstvo je potrebné vrátiť v takom stave, ako si si ho kúpil. Ďalšie informácie ti poskytne náš zákaznícky servis.


Čo zahŕňa záruka? (repasované mobilné telefóny)

 • · Porucha reproduktora/mikrofónu
 • · Zariadenie sa nezapne (ani po nabití)
 • · Zlyhanie batérie (do 30 dní)
 • · Zlyhanie hardvéru

Na čo sa záruka nevzťahuje? (repasované mobilné telefóny)


Poruchy alebo poškodenie spôsobené nesprávnym alebo neobvyklým používaním telefónu, neopatrnosťou, nedbalosťou, nehodou (rozbitie alebo prasknutie obrazovky, nárazy, preliačiny) alebo pripojením k nekompatibilním zariadeniam.
Chyby alebo poškodenia vyplývajúce z nesprávneho používania, údržby alebo úprav a opráv zariadenia, prípadne neoprávnené, zmenené, či upravené softvérové aplikácie. Tiež vplyvy prostredia, ako napr. voda, vlhkosť, extrémne nízke alebo vysoké teploty, náhle zmeny v prírodných podmienkach, korózia, oxidácia, nesprávna manipulácia s telefónom, poškodenie s iným nevhodným zariadením, potravinami alebo chemickými látkami.

Čo je súčasťou balenia?

 • Repasované mobilné zariadenie
 • Nabíjačka