Statút súťaže

Súťažný poriadok pre súťaž na Instagram stránke Furbify s.r.o.


Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Instagram stránke Furbify s.r.o., ktoré sú bližšie popísané nižšie (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v súťažnom príspevku v zmysle článku II. bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 24836/N
2) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Instagram a nie je s ňou nijako spojená.
3) Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu a služieb vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Instagram.
2) Súťaž je vyhlásená a oznámená v texte zverejneného príspevku (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagram stránke vyhlasovateľa súťaže „Furbify.sk“, konkrétne v súťažnom príspevku na Instagram stránke https://www.instagram.com/furbify.sk/.


III. Trvanie súťaže


1) Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Instagram stránke vyhlasovateľa súťaže „Furbify.sk“, pričom súťaž trvá od momentu uverejnenia príspevku až do 24:00 predchádzajúceho dňa, ktorý je uvedený v príspevku ako deň žrebovania.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s platným profilom na sociálnej sieti Instagram, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľasúťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uvedením svojho priateľa v komentári pod súťažný príspevok na Instagrame a udeleniu “Sledovania” Instagramového profilu vyhlasovateľa v čase trvania súťaže, ktorý je definovaný v článku III. tohto štatútu.
2) Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže iba raz, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári. Nie je možné sa zapojiť do súťaže vložením komentára k súťažnému príspevku, ktorého platnosť už vypršala.
3) V prípade, ak účastník súťaže v rámci jedného súťažného príspevku uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, do žrebovania bude zaradený iba jeden krát.
4) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.
5) Účastník súťaže má v rámci súťaže nárok iba na jednu výhru.
6) Účastník súťaže prehlasuje, že v čase trvania súťaže má 18 a viac rokov.
7) Celkový počet výhercov súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, je definovaný v súťažnom príspevku.
8) Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže: výherca súťaže bude vyžrebovaný zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, pod dohľadom dvoch zástupcov vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční v deň, ktorý bol uvedený v súťažnom príspevku. O priebehu žrebovania bude spísaný písomný protokol.


VI. Výhra a jej odovzdanie

1) Predmety výhry v súťaži , ako aj počet výhier sú definované v súťažnom príspevku.
2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní od žrebovania, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod
súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané
oznámenie, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže
kontaktoval na Instagram stránke „Furbify.sk“ prostredníctvom súkromnej Instagram
správy. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 48 hodín od jeho
oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne,
je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných 2 pracovných
dňoch náhradného výhercu súťaže, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom
uvedeným vyššie.3) Vyhlasovateľ súťaže bude doručovať výhru výhercovi len na území Slovenskej
republiky. O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní iba ak
o to priamo požiadajú prostredníctvom súkromnej Instagram správy.
4) Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru konkrétnemu výhercovi súťaže najneskôr do 30
dní, odkedy daný výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné
kontaktné údaje podľa bodu 2 tohto článku.
5) Ak výherca súťaže zásielku obsahujúcu výhru neprevezme v súlade s
podmienkami podľa bodu 3 tohto článku, a to ani v dodatočnej odbernej lehote
určenej vyhlasovateľom súťaže alebo ním povereným kuriérom, takýto výherca
stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho,
aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa
súťaže.
6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.


VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že výherca súťažného príspevku je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagram stránke Furbify.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.
4) Výhry presahujúce sumu stanovenú zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení sú predmetom dane z príjmu v zmysle tohto zákona , pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ
súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercov uvedené na nstagrame na svojich sociálnych sieťach, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na Instagram stránke Furbify.sk.
8) Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných
hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


VIII. Ochrana osobných údajov

1) Účastník súťaže uvedením komentára pod súťažný príspevok berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) spracúva jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko (a prípadné kontaktné údaje a adresu v prípade doručovania výhry) uvedené na Instagrame, za účelom organizácie a vyhodnotenia (vrátane uverejnenia výhercu ako je uvedené v tomto štatúte) súťaže.
2) Pre účely odovzdania výhier spracúva prevádzkovateľ súťaže, dodávateľ výhry a ďalšie subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom súťaže na dodaní výhry osobné údaje každého výhercu v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa.
3) Každý účastník súťaže má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
4) Osobné údaje spracúvané za účelom tejto súťaže bude vyhlasovateľ súťaže spracúvať po dobu 6 mesiacov po ukončení súťaže.5) Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia čl. 13 a nasl. GDPR, a že poskytované
údaje sú správne a aktuálne. Informácie o spracúvaní osobných údajov vyhlasovateľom súťaže sú verejne dostupné na webovej stránke spoločnosti Furbify s.r.o. https://www.furbify.sk/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov.
6) Za bezpečnosť osobných údajov spracúvaných sociálnymi sieťami Instagram zodpovedá Instagram, Inc. Preto vyhlasovateľ súťaže odporúča prečítať podmienky na https://help.instagram.com/519522125107875 a prípadné dotazy v tomto rozsahu adresovať priamo prevádzkovateľovi sociálnych sietí. Zo strany prevádzkovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke spoločnosti Furbify s.r.o. https://furbify.sk/sutaz, odkaz na tento štatút je rovnako umiestnený na Instagram stránke vyhlasovateľa súťaže a uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.
2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.
4) Tento štatút, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.
6) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom jazykom konania bude slovenčina.


V Kolárove dňa 6.3. 2023.


Mgr. Imrich Zuber,
konateľ spoločnosti

Stianhuť štatút súťaže v PDF.